در آکادمی پورپروین ما معتقدیم تا زمانی که چشم خواننده نسبت به کل حقیقت مارکت موسیقی باز نشه دوره آموزش خوانندگی ناتموم مونده هستش. چون اگر فرد مارکت موسیقی رو بشناسه میتونه خودش بهتر تصمیم بگیره که چه چیزی رو و به چه اندازه ای یاد بگیره.